Legionella-rapporter samlede støv i et år før offentliggørelse

Fagtidsskriftet Ingeniøren har i dag sat fokus på at Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen lod to vigtige rapporter om Legionella ligge i knapt et år, inden de kom ud offentligheden. Det afslører dokumenter fra Folketinget.

Rapporterne som kan hentes på Folketingets hjemmeside, bekræfter flere artikler publiceret i Ingeniøren gennem den seneste tid. Disse sætter bl.a. fokus på håndteringen af Legionella i kommuner samt udfordringen omkring Legionella på plejehjem.

Her kan også læses at 83% af de testede installationer i de 4 store byer havde forekomst af Legionella, og af dem lå ca. 50% over de reaktionsgrænser der normalt anvises.

Men mest skræmmende er det måske at læse, at man ikke kan identificere hvorfor man har høje og stigende Legionella forekomster i Danmark. Men samtidig konkluderes at ”Undersøgelsen viser, at ca. halvdelen af de adspurgte kommuner ikke havde formaliserede og entydige procedurer for håndtering af mistanke om eller konstatering af et højt niveau af Legionella.” – og samtidig skriver at ” Danmark har på nuværende tidspunkt ikke en nationalt fastsat grænseværdi for reaktionsniveauet for test af Legionella i vandinstallationer.” – måske der er en sammenhæng?

At man derudover helt undlader at nævne at det nye drikkevandsdirektiv som trådte i kraft 12/1-2021 og skal være implementeret inden for 2 år, rent faktisk har grænseværdier for Legionella og krav om risikovurdering virker også lidt mærkeligt.

Links til rapporterne, Ingeniørens artikel og det nye drikkevandsregulativ.

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/suu/bilag/573/index.htm

https://ing.dk/artikel/legionella-rapporter-samlede-stoev-aar-251115

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=EN

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>